Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorzy danych

Pani/Pana danymi osobowymi administrują wspólnie następujące podmioty: Kancelaria Legal Finance sp. z o.o. oraz Kancelaria Legal Finance sp. z o.o. sp.k.

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@legalfinance.pl lub pisemnie na adres: ul. Piotrkowska 276 bud. B, lok. 2, 90-361 Łódź

Podstawa prawna przetwarzania i cele przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy z administratorem danych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda lub niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
• w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy .
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofa udzieloną zgodę.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym .

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.